• ساعت : ۸:۵۶:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 656
آگهی مزایده حراج حضوری واگذاری 10 قطعه زمین واقع در شهر چابهار

آگهی مزایده حراج حضوری

 شهرداری بندر چابهار درنظر دارد به استناد مجوز  شماره 345 مورخ 97/11/23 شورای اسلامی شهر تعداد 10قطعه زمین باکاربری تجاری مسکونی ومتراژ مکفی ومفید واقع در نبش خیابان  شهید ریگی وخیابان رسالت از طریق برگزاری مزایده عمومی (حراج حضوری) بفروش برساند.لذا از کلیه متقاضیان حقیقی وحقوقی دعوت میشود درصورت تمایل وشرکت درمزایده حداکثر ظرف مدت 7روز کاری از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم از تاریخ (97/12/15 تا پایان وقت اداری 97/12/22) نسبت به واریزمبلغ  200/000ریال به شماره حساب 3100000025003نزد بانک ملی شعبه چابهار واریز مبلغ 500/000/000ریال به ازای هرقطعه بابت سپرده شرکت در مزایده حضوری به شماره حساب 3100001629001نزد بانک ملی شعبه چابهار اقدام وفیش های واریزی 24ساعت قبل از انجام مزایده حضوری به واحد حقوقی شهرداری تحویل گردد.

جهت سایر اطلاعات به سایت شهرداری چابهار ویا به شماره 05435323780مراجعه نمائید.ضمنا تاریخ حراج حضوری مورخ 97/12/23راس ساعت10:00 صبح روز پنجشنبه درسالن کنفرانس شهرداری چابهار برگزارمیشود.

برنده مزایده موظف می باشد ظرف مدت 24ساعت  نسبت به واریز 50 درصد قیمت زمین والباقی حداکثر ظرف مدت یکهفته به حساب شهرداری واریز تا شهرداری نسبت به انتقال زمین شخص برنده اقدام نماید.درغیراینصورت ضمن ضبط سپرده قطعه مذکور مجددا به حراج گذاشته میشود.

تعداد قطعات ومتراژ وموقعیت استقرار به شرح پیوست میباشد.   

شماره قطعه

مساحت     مترمربع

موقعیت

کاربری تجاری

کاربری مسکونی

نبش خیابان شهید ریگی وخ رسالت

1

----

363/21

نبش 20متری بعثت وکوچه

2

----

360/54

نبش 20متری بعثت

3

94

84/75

نبش بعثت ورسالت

4

100

142/67

برخیابان رسالت

5

101/50

191/31

برخیابان رسالت

6

117

99/37

برخیابان رسالت

7

120

124/53

برخیابان رسالت

8

265/11

----

تقاطع رسالت وشهید ریگی

9

150/38

365/02

برخیابان شهید ریگی

10

121/13

339/03

برخیابان شهیدریگی

 

 

 

      

 

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.2.0.0