سه‌شنبه, 29 خرداد 1397
اسناد مناقصه پاركي

مناقصات و مزایده ها
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
11مناقصه تهيه لوازم واجراي سيستم آبياري تحت فشار مناقصه 06/11/139004/12/139024/11/139024/11/1390مشاهده اطلاعات کامل
10مناقصه لوازم پارکی مناقصه 10/10/139020/10/139020/10/1390مشاهده اطلاعات کامل
6تجديد مزايده پل و 40 عدد استند مزايده 02/06/139019/06/139019/06/1390مشاهده اطلاعات کامل
5مزایده پل عابر پیاده مزايده 26/05/139027/05/139027/05/1390مشاهده اطلاعات کامل
4CDS شهری مناقصه 29/04/139029/04/139029/04/1390مشاهده اطلاعات کامل
2شرايط شركت در مناقصه خريد مخزن زباله مناقصه 07/04/139025/04/139025/04/1390مشاهده اطلاعات کامل
1مناقصه ممیزی شهر چابهار مناقصه 10/03/139022/03/139022/03/1390مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

مناقصه ها و مزایده ها

مزایده پل عابر پیاده

شرایط مدارک و شرایط مورد نیاز جهت شرکت در مزایده پل عابر پیاده

1-    واریز مبلغ 150.000ریال بحساب 3100000035003 سیبا نزد بانک ملی چابهار جهت دریافت اسناد مزایده
2-    ارئه فیش سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 147.996.000 ریال بحساب 3100001629001 سیبا بنام شهرداری چابهار نزد بانک ملی چابهار و یا ارائه ضمانت نامه بانکی
3-    به کلیه پیشنهادات مخدوش ، شروط ، ناخوانا  و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمی شود
4-    4- قیمت پایه سالیانه 328.880.000 ریال و متقاضیان قیمت پیشنهادی را بصورت مقطوع قید نمایند .
5-    تاریخ دریافت اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 26/5/90 و آخرین مهلت ارئه پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری مورخ 27/5/90 و افتتاح پاکات راس ساعت 11 مورخ 29/5/90 در محل سالن کنفرانس شهرداری می باشد
6-    کلیه متقاضیان یا نماینده آنها مجاز به شرکت در جلسه افتتاح پاکات می باشد
7-    شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
8-    سپرده نفرات اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و الباقی پس از معرفی نفرات اول و دوم عودت داده میشود
9-    در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر یک هفته پس از ابلاغ جهت عقد قرارداد مراجعه و اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی قراداد منعقد میگردد
10-    عقد قرارداد با برنده مزایده منوط به استعلام از حراست استانداری می باشد
11-    سوابق اجرایی متقاضی ، تصویر شناسنامه وکارت ملی ، کارت پایان خدمت به ضمیمه اسناد در پاکات الف ارائه میگردد .
کلیه اسناد مزایده ، نمونه قرارداد ، شرایط شرکت در مزایده با ذکر نام و مشخصات امضاء  و در پاکت الف ارائه گردد . فیش سپرده در پاکت (ب) و قیمت پیشنهادی در پاکت (ج) لاک و مهر شده و به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد .

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

بدينوسيله به اطلاع مي رساند شهرداري چابهار در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه اجراي عمليات مميزي املاك ، کسبها و مستحدثات شهر چابهار اقدام نمايد . لذا در صورت تمايل در مناقصه فوق شركت و نرخ پيشنهادي خود را اعلام نماييد .

1-      مشخصات : بر اساس مفاد مندرج در RFP تنظيمي

2-   خريد اسناد مناقصه از تاريخ 10/3/1390 لغايت 12/3/1390 مي باشد . حداكثر تاريخ تسليمي پيشنهادات به دبيرخانه شهرداري تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 22/3/1390 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 13 صبح روز یکشنبه مورخ 29/3/1390 باز مي گردد .

3-   جهت دريافت اسناد مناقصه در قبال واريز مبلغ 100000 ريال به حساب جاري 3100000025003 نزد بانك ملي مركزي چابهار به واحد امور مالي مراجعه فرماييد و يا از طريق سايت www.chabaharcity.ir نسبت به دريافت كامل اسناد اقدام نماييد . نظر به اينكه وجه پرداختي مسترد نمي گردد قبل از پرداخت وجه نسبت به مطالعه كامل نمونه اسناد اقدام و در صورت تمايل نسبت به واريز مبلغ و خريد اسناد اقدام نمايند .

4-      نظارت بر حسن انجام كار بر عهده واحد نوسازی و واحد كامپيوتر شهرداري مي باشد .

5-      محل اجراي پروژه : شهرداري چابهار ( محدوده شهري چابهار )

6-   مبلغ ضمانت شركت در مناقصه معادل حداقل 10 % مبلغ برآوردي اوليه  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز  به حساب سیبا 3100001629001 نزد بانك ملي چابهار و يا به صورت ضمانت نامه بانكي يا چك رمز دار در وجه حساب مذكور باشد .

7-   متقاضيان واجد شرايط مي توانند مبلغ پيشنهادي خود را طبق شرايط و مشخصات داده شده در دفترچه ، برآورد و نقشه هاي مربوطه را محاسبه و در پاكت ( الف ) و ( ب ) و ( ج ) لاك و مهر شده قرار داده و تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 22/3/1390 به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند .


   آرشيو

مناقصه-مزایده
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
204راه اندازي ، ساخت وبهره برداري وراهبري آب شيرين كن 200 متر مكعبي مناقصه 18/02/139216/03/139228/02/139207/03/1392مشاهده اطلاعات کامل
202حمل آب وآبدهي مناقصه 07/02/139201/03/139217/02/139229/02/1392مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.3.0

V4.0.3.0